Đất tốt là gì?

Chương trình Làm Chứng & Môn Đồ Hóa Đất Tốt trang bị những người theo Đấng Christ chia sẻ câu chuyện hy vọng cho thế giới về đức tin và văn hóa. Chúng tôi phát triển và chia sẻ những nguồn tài liệu về công việc Chúa mà truyền thụ thần học Kinh Thánh, về làm chứng và môn đồ hóa. Chương trình Làm Chứng & Môn Đồ Hòa lấy tên từ thí dụ hạt giống và đất. Hạt giống là sứ điệp của phúc âm. Nhưng Chúa Jesus đã định nghĩa “đất tốt” như thế nào”? Ma-thi-ơ, Mác, và Luca đã ghi lại những lời khác nhau mà Chúa Jesus dùng trong những dịp này để mô tả “đất tốt.”

Làm thế nào tôi có thể giúp một người không tin hiểu rõ phúc âm?

Khi trình bày phúc âm cho một người không tin người mà biết ít hoặc không biết gì về Kinh Thánh và đức tin Cơ Đốc, cách người đó nhìn thế gian có thể dẫn đến sự hiểu lầm những khái niệm hay những từ sử dụng. Để hiểu thấu “tiếng ồn quan điểm thế gian” trong quá trình giao tiếp phúc âm, phải giải thích những sự thật Kinh Thánh cần thiết nhằm để hiểu phúc âm là quan trọng. Nhưng để những sự thật đó được làm rõ, chúng ta cũng cần đặt chúng vào trong bối cảnh lịch sử của câu chuyện cứu chuộc mà lộ ra xuyên suốt Kinh Thánh.

Nguồn tài liệu này linh động thời gian (có thể thu gọn và mở rộng) để trình bày câu chuyện cứu chuộc của Kinh Thánh trong khoảng chỉ mười lăm phút hay lâu hơn khoảng hai mươi hay hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Tài liệu được thiết kế học Kinh Thánh làm chứng, một người với một người hay trong những nhóm nhỏ, nhưng cũng rất ích lợi trong việc dạy kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho tín hữu. Bao gồm học 40 sự kiện Kinh Thánh (20 sự kiện Cưu Ước và 20 sự kiện Tân Ước) và những bản đồ Kinh Thánh.

Làm thế nào tôi có thể giúp một tín hữu mới nắm chắc phúc âm?

Như truyền giáo là một quá trình liên kết con người – thiên thượng, điều đó cũng đúng với môn đồ hóa. Cơ Đốc Nhân thật sẽ giữ đức tin như những môn đồ của Chúa Jesus Christ bởi vì Đức Chúa Trời đảm bảo chúng. Nhưng thật là đúng Đức Chúa Trời đã chọn để dùng chúng ta “ làm môn đồ hóa”

Con Đường đến Niềm Vui là chương trình học chăm sóc được thiết kế để dẫn người mới tin học qua mười bài quan trọng, gồm cả cái nhìn tổng thể về kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, Cây Cầu Niên đại đến sự sống, Sự đảm bảo chắc chắn, Kinh Thánh, cầu nguyện, Đức Thánh Linh, sự thánh khiết cá nhân, làm chứng, và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống tín hữu. Mỗi sách gồm một loạt những tấm câu gốc và kế hoạch đọc Kinh Thánh hằng ngày theo chương.

Capture
Leaders Guide For Vietnam Image

Sách Hướng Dẫn Trưởng Nhóm cho Câu Chuyện Hy Vọng

Sách hướng dẫn trưởng nhóm hơn 100 trang này cho Câu Chuyện hy Vọng. Nó bao gồm những mẹo dạy để sử dụng câu chuyện Hy Vọng trong những tình huống một người một người cũng như trong bối cảnh nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Nó cũng gồm những câu trả lời cho những câu hỏi trong Câu Chuyện Hy Vọng.

Tải Xuống

Thông tin liên lạc

Để biết thêm chi tiết hay để đặt tài liệu, xin vui lòng gởi tin nhắn đến Vietnam@SowAndHarvest.com.

Những tài liệu bổ sung có thể được xem trong trang: GoodSoil.com/Resources.

Join Our Mailing List

Get notices for new products, resources, and training events.

Set your country and language

We will add support for new countries and languages in the future.