Сайн хөрс гэж юу вэ?

Сайн Хөрс Эвангел ба Дагалдагч Бэлтгэл нь Христийн дагалдагчдыг Бурханы найдварын түүхийг итгэл гэгээрлийн мөр зэрэгцсэн орчинд хуваалцахын төлөө зэвсэглэдэг. Бид Сайн Мэдээний талаарх Библийн номлол ба дагалдагч бэлтгэлд суурилсан сайн мэдээ тараах эх сурвалжуудыг хөгжүүлэн хуваалцдаг. Сайн Хөрс Эвангел ба Дагалдагч Бэлтгэл нь энэ нэрийг үр ба хөрснүүдийн тухай сургаалт зүйрлэлээс авсан билээ. Үр нь Сайн Мэдээний мэдээ юм. Харин Есүс “сайн хөрсийг” хэрхэн тодорхойлсон бэ? “Сайн хөрсийг” дүрслэхдээ Есүсийн хэрэглэсэн эдгээр тохиолдлуудыг Матай, Марк ба Лук номуудад гурван өөр үгээр тэмдэглэсэн байдаг.

Итгэгч бус хүнд сайн мэдээг тодорхой ойлгоход нь би яаж туслах вэ?

Библи ба Христ итгэлийн тухай бага зэрэг мэддэг, эсвэл огт мэддэггүй итгэгч бус хүнд сайн мэдээг тайлбарлахад тухайн үед уг хүний ертөнцийг үзэх арга барил нь хэрэглэгдэж буй нэр томъёо болон ерөнхий ухагдхууныг буруу ойлгох ойлголт руу хөтөлж магадгүй. Сайн мэдээний харилцааны явц дахь тэр “ертөнцийг үзэх үзлийг” гүн ойлгохын тулд сайн мэдээг ойлгоход үндсэн чухал хэрэглүүр болох Библийн баримтуудыг тайлбарлах нь чухал. Харин тэдгээр баримтуудыг тодорхой ойлгомжтой болгохын тулд бид тэдгээрийг Библид нээлттэй байгаа авралын талаар нийтэд нь өгүүлсэн түүхэн нөхцөлд нь тавих хэрэгтэй.

Найдварын Түүх нь Библи дэх авралын том түүхийг арван таван минут, хорин минут эсвэл түүнээс илүү хугацаанд тайлбарлахад зориулагдсан цаг хугацааны хувьд уян хатан (гэрээний дагуу мөн сунгасан хэлбэрээр) хэрэгсэл юм. Сайн Мэдээний Библи судлалаар бэлтгэгдсэн, нэг нэгээр эсвэл жижиг бүлгээр суралцахад, бас итгэгчдэд Бурханы авралын төлөвлөгөөг заахад тустай ном юм. Библийн 40 үйл явдлыг багтаасан (Хуучин Гэрээнээс 20, Шинэ Гэрээнээс 20) бөгөөд мөн Библийн газрын зурагтай.

Шинэ итгэгчид сайн мэдээнээс тууштай зуурахад нь яаж туслах вэ?

Сайн мэдээний үйлчлэл нь тэнгэрлэг ба хүмүүнлэг явцыг нэгтгэдэг, тиймээс энэ нь дагалдагч бэлтгэлтэй хамт байдаг. Үнэн итгэгчид нь Есүс Христийн дагалдагчид гэдгээр итгэл дотроо үлддэг. Гэвч Бурхан биднийг бас “дагалдагч бэлтгэхийн” төлөө сонгодог нь үнэн.

Баяр хөөрт хүрэх зам бол Бурханы авралын төлөвлөгөө, Аминд хүргэх гүүр, аюулгүй байдал ба баталгаа, Библи, залбирал, Ариун Сүнс, хувь хүний ариун байдал, гэрчлэл, нутгийн чуулган, итгэгчдийн амьдралын төлөөх Бурханы төлөвлөгөө зэрэг арван чухал хичээлээр дамжуулан шинэ итгэгчийг хөтлөн дагалдуулж сургах суурь юм. Ном бүр Библийн ишлэлтэй багц карт болон өдөр бүрийн Библи уншлагын төлөвлөгөөг агуулсан байгаа.

Rof Ot Lessons 1 23 Page 001

Итгэлийн үндэс Хуучин Гэрээний ажлын ном

The Roots of Faith Old Testament Workbook

Итгэлийн үндэс-Хуучин Гэрээний сургалтаар төгс дэлхий гэм нүглээр хараагдсан тухай мөн Иудейн Хаан ертөнцийн Аврагч болох талаар өгөгдсөн амлалтын тухай түүхийг үзнэ.

Энэхүү 200 хуудастай ажлын ном нь 50 үйл явдлын хичээл бүрд 4 хуудас зориулсан бөгөөд нийт 200 хуудастай. 50 Библийн үйл явдлын хичээл бүрд: гол анхаарах хуудас, хичээлийн хоёр хуудас болон үйл явдлын дүгнэлт орсон байгаа. Ажлын номонд 15 хэсэг бүрийг хавчуургаар хуваасан байгаа. Хуудаснууд нь гоёмсог өнгөөр дүрслэгдсэн. Мөн хичээлүүдэд зориулагдсан (тусгайлан хийгдсэн) Библийн газрын зурагтай.

Rof Nt Lessons 1 24 Page 001

The Roots of Faith New Testament Workbook

The Roots of Faith New Testament Workbook

The Roots of Faith – New Testament course unpacks the fulfillment of New Testament hopes and promises, based upon the life and death of Jesus Christ, culminating in a perfectly restored new heavens and earth.

The 200 page workbook includes four pages for each of the 50 event-lessons. Each of the 50 Bible event-lessons includes: a Focus page, a two-page lesson spread, and a narrative summary of the event-lesson. Workbooks include a divider tab for each of the 15 sections. Pages are beautifully and colorfully illustrated. And a set of customized Bible maps is included.

ATOSH-Cover-teachers

Найдварын Түүхийн Адал Явдлууд

Бидний үргэлж хүсдэг зүйл нь Бурханы авралын түүхийг эхнээс нь төгсгөл хүртэл хүүхдэд заах өндөр чанартай бүрэн гүйцэд хөтөлбөрийг үнэ төлбөргүйгээр дэлхийн эргэн тойронд байгаа сайн мэдээ тараагчдад болон хүүхдийн багш нарт хүргэх явдал юм. Одоо “Найдварын түүхийн адал явдал” хөтөлбөрийг яг эндээс үнэ төлбөргүйгээр татаж авах боломжтой боллоо. Сүмийн хүүхдийн программ, гэрийн сургуульд суралцагсад эсвэл хүүхдүүдтэйгээ хамт суралцах гэр бүлийн судлалд зохицсон “Адал явдлууд” хөтөлбөр нь Библийн цаг хугацааны дагуу бичигдсэнээрээ Сайн Хөрсний танигдсан материалуудын нэг юм.

Багшид зориулсан 41 хичээлийн төлөвлөгөөтэй бөгөөд Найдварын түүхийн хүүхдэд зориулсан хэлбэр, цээжлэх ишлэлүүд, 12 дуу, хөгжилтэй байдлаар түүх болгоныг хэлэх, хүүхдүүдийн оролцох үйл ажиллагаа гэх мэт өчнөөн олон зүйл багтсан учир танай хүүхдүүд Бурханы Үгийг сурах үедээ баяр хөөрөөр дүүрэн байх болно. Үүнээс гадна хүүхдүүд өөрсдийнхөө түүхийг онцгой байдлаар найзууддаа болон гэр бүлийнхэндээ хандан хэлэх “Миний найдварын түүх” хэмээх арга бий. Эдгээр Библийн түүхүүд (Хуучин Гэрээний 20, ШИнэ Гэрээний 20) дэлхийн эргэн тойрны хүүхдүүдэд хүрэх болтугай гэж бид залбирдаг. Хүүхдүүд эдгээр түүхүүдийг сонссоноор Бурхан анхнаасаа эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд мөн хөвгүүд, охидыг Өөр лүүгээ аврах нэг төлөвлөгөөтэй байсан гэдэг үнэнийг ойлгох юм. “Найдварын түүхийн адал явдлууд” дээр ажилласан хүмүүс энэхүү шинэ материал танд болон таныг дагадаг хүмүүст түүхийг сайн хэлдэг болохыг заахад мөн тэдний найз нарт олон удаа хэлэхэд тус болоосой хэмээн залбирч байгаа.

Татаж авах

Холбоо барих мэдээлэл

Илүү мэдээлэл эсвэл материал хүлээж авахыг хүсвэл ийшээ имейл бичээрэй: MongolianMissions@gmail.com.

Энэ хуудас руу аялж нэмэлт материалуудыг үзэж болно: GoodSoil.com/Resources.

Join Our Mailing List

Get notices for new products, resources, and training events.

Set your country and language

We will add support for new countries and languages in the future.