Čo je Good Soil?

Good Soil Evangelism & Discipleship (v preklade Dobrá pôda – evanjelizácia a učeníctvo) učí nasledovníkov Krista, ako vo svete rôznorodých vierovyznaní a kultúr rozprávať Boží príbeh o nádeji. Materiály k službe, ktoré pripravujeme a rozširujeme, sa zakladajú na biblickej teológii evanjelizácie a učeníctva. Názov Good Soil E & D je odvodený z podobenstva o zrne a rôznych druhoch pôdy. Zrno je zvesť evanjelia. Ako však Ježiš definuje dobrú pôdu? Matúš, Marek a Lukáš zaznamenali tri rôzne slová, ktorými ju Ježiš pri týchto príležitostiach charakterizoval.

Ako môžem pomôcť neveriacemu jasne pochopiť evanjelium?

Keď chceme povedať evanjelium neveriacemu človeku, ktorý nevie nič (alebo iba málo) o Biblii a kresťanskej viere, jeho aktuálny svetonázor pravdepodobne spôsobí, že použité pojmy či koncepty nebude chápať správne. Ak chceme v procese komunikácie evanjelia preniknúť cez „svetonázorový šum“, je dôležité vysvetliť biblické fakty, ktoré sú podstatné pre pochopenie evanjelia. Aby však tieto fakty mali jasný zmysel, musíme ich zasadiť do historického kontextu celkového príbehu vykúpenia, ktorý nachádzame v Biblii.

Na zhrnutie príbehu Biblie využíva Príbeh o nádeji 40 kľúčových biblických udalostí, 20 zo Starej zmluvy a 20 z Novej zmluvy. Na základe tejto knihy je možné podať zvesť evanjelia za niekoľko minút vo forme príbehu alebo ju vyučovať ako jednotlivé lekcie v rámci viacerých hodín.

Ako môžem pomôcť novému veriacemu pevne sa držať evanjelia?

Rovnako ako pri evanjelizácii, aj v procese učeníctva pôsobia spolu človek a Boh. Skutoční veriaci vytrvajú vo viere ako učeníci Ježiša Krista, pretože Boh ich v nej upevňuje. Ale zároveň platí, že na „robenie učeníkov“ sa Boh rozhodol použiť nás.

Cesta k radosti je vhodná ako štúdium kresťanských základov v rámci následnej práce. Nového veriaceho prevedie desiatimi dôležitými lekciami, pričom sa venuje týmto témam: prehľad Božieho plánu vykúpenia, Chronologický most k životu, istota a bezpečie, Božie slovo, modlitba, Svätý Duch, osobná svätosť, svedecký život, miestny zbor a Boží plán pre život kresťana. Materiál obsahuje aj zbierku kartičiek s biblickými veršami na zapamätanie a plán čítania Biblie (jedna kapitola denne).

Order The Way to Joy in Slovak.

Tsoh Sk Leader Guide 20141003 1

Príručka pre vedúcich – Príbeh o nádeji

Viac než stostranová príručka pre vedúcich štúdia knihy Príbeh o nádeji. Obsahuje tipy, ako vyučovať a použiť Príbeh o nádeji na osobných stretnutiach alebo v malých skupinkách biblického štúdia. Súčasťou príručky sú odpovede na otázky v Príbehu o nádeji.

Stiahnuť

Twtj Gs Slovak Leaders Guide 2014 1

Príručka pre vedúceho – Cesta k radosti

Príručka pre vedúceho k štúdiu knihy Cesta k radosti má 39 strán. Na rozdiel od Príručky pre učiteľov (Class Facilitator's Guide), táto príručka sa zameriava predovšetkým na osobné učeníctvo a použitie knihy Cesta k radosti v malých skupinkách.

Stiahnuť

Kontakt

Ak máte záujem o viac informácií alebo o objednanie týchto materiálov, napíšte na Slovak@SowAndHarvest.com.

Ďalšie materiály si môžete pozrieť na stránke GoodSoil.com/Resources.

Join Our Mailing List

Get notices for new products, resources, and training events.

Set your country and language

We will add support for new countries and languages in the future.