กู๊ดซอย์ลคืออะไร?

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทั้งในด้านความเชื่อและวัฒนธรรม การประกาศและการสร้างสาวกของกู๊ดซอย์ล จัดเตรียมให้ผู้ติดตามพระคริสต์พร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวแห่งความหวังของพระเจ้า เราพัฒนา แบ่งปันทรัพยากรและแหล่งที่มาของพันธกิจที่มีรากฐานอยู่ในศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการประกาศและการสร้างสาวก การประกาศและการสร้างสาวกของกู๊ดซอย์ล หรือ กู๊ดซอย์ล อี แอนด์ ดี เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นจากคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช เมล็ดพันธุ์คือข่าวสารของพระกิตติคุณ แต่พระเยซูทรงนิยาม “ดินดี” ไว้อย่างไร? มัทธิว มาระโก และลูกา ได้บันทึกคำที่แตกต่างกันสามคำด้วยกันที่พระเยซูทรงใช้ในโอกาสเหล่านั้นเพื่ออธิบายถึง “ดินดี”

TSOH Cover Thai FINAL

ฉันจะช่วยให้คนที่ไม่เชื่อเข้าใจพระกิตติคุณอย่างชัดเจนได้อย่างไร?

เมื่อนำเสนอพระกิตติคุณแก่ผู้ที่ไม่เชื่อที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยหรือไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระคัมภีร์และความเชื่อของคริสเตียน ย่อมมีความเป็นไปได้ที่มุมมองของเขาหรือเธอต่อโลกในปัจจุบันอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดๆในข้อกำหนด คำศัพท์ หรือแนวคิดต่างๆ ที่คริสเตียนใช้ ในการที่เราจะเจาะ "เสียงจากมุมมองของโลก" ในกระบวนการสื่อสารพระกิตติคุณนั้น สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์ที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจในพระกิตติคุณ แต่เพื่อให้ข้อเท็จจริงเหล่านั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจน เราจำเป็นต้องกำหนดให้อยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเรื่องราวการทรงไถ่โดยรวมที่เปิดเผยผ่านทางพระคัมภีร์

เรื่องราวแห่งความหวัง เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการนำเสนอเรื่องราวแห่งการไถ่บาปครั้งใหญ่ของพระคัมภีร์ที่ยืดหยุ่นตามเวลา (ย่อและขยายได้) ในเวลาไม่ถึงสิบห้านาทีหรือนานถึงยี่สิบชั่วโมงหรือมากกว่านั้น มันถูกออกแบบมาเพื่อการศึกษาพระคัมภีร์แบบประกาศตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ในการสอนเกี่ยวกับแผนการไถ่บาปของพระเจ้าให้กับผู้เชื่อ รวมถึงเนื้อหาการศึกษาเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ทั้งหมด 40 เรื่อง (แบ่งเป็นพันธสัญญาเดิม 20 เรื่องและพันธสัญญาใหม่ 20 เรื่อง) และแผนที่ต่างๆในพระคัมภีร์

ฉันจะช่วยให้ผู้เชื่อใหม่ยึดมั่นในพระกิตติคุณอย่างมั่นคงได้อย่างไร?

การประกาศข่าวประเสริฐเป็นกระบวนการของพระเจ้าและมนุษย์ร่วมกันฉันใด การสร้างสาวกก็เป็นฉันนั้น ผู้เชื่อที่แท้จริงจะพากเพียรและอดทนในความเชื่อศรัทธาในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงรับรองพวกเขา แต่ก็เป็นความจริงเช่นกันที่พระเจ้าทรงเลือกใช้เราเพื่อที่จะ "สร้างสาวก"

หนทางสู่ความยินดี คือการศึกษาแบบติดตามผลขั้นพื้นฐาน ออกแบบมาเพื่อนำผู้เชื่อใหม่ผ่านบทเรียนสำคัญ 10 บท ซึ่งครอบคลุมภาพรวมของแผนการไถ่บาปของพระเจ้า สะพานเหตุการณ์ที่นำไปสู่ชีวิต หลักประกันและความปลอดภัย พระคัมภีร์ การอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ส่วนตัว การเป็นพยาน คริสตจักรท้องถิ่น และแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของผู้เชื่อ หนังสือเล่มเล็กๆ ทุกเล่ม ประกอบด้วยชุดบัตรข้องท่องจำ และแผนการอ่านพระคัมภีร์แบบหนึ่งบทต่อวัน

หนังสือคู่มือเล่มเล็กสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์พื้นฐานของผู้นำนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการติดตามผลการประกาศ-การศึกษาการสร้างสาวก วัตถุประสงค์หลักนี้ใช้สำหรับการสร้างสาวกแบบตัวต่อตัว อย่างไรก็ดี ท่านสามารถใช้ในบริบทกลุ่มย่อยหรือเป็นหนังสือบทเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่ได้อีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยบทเรียน 10 บทและชุดบัตรข้อท่องจำจากพระคัมภีร์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับบทเรียน

TWTJ THAI Front Cover

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่

คู่มือผู้นำสำหรับหนังสือเรื่องราวแห่งความหวัง

นี่คือคู่มือผู้นำสำหรับเรื่องราวแห่งความหวังซึ่งมีมากกว่า 100 หน้า รวมถึงเคล็ดลับการสอนสำหรับการใช้เรื่องราวแห่งความหวังในสถานการณ์แบบตัวต่อตัว เช่นเดียวกับการศึกษาพระคัมภีร์แบบกลุ่มย่อย นอกจากนี้ยังมีเฉลยคำตอบสำหรับคำถามในหนังสือเรื่องราวแห่งความหวังอีกด้วย

หนังสือคู่มือผู้นำสำหรับหนทางสู่ความยินดี

นี่คือคู่มือผู้นำ 39 หน้าสำหรับหนังสือหนทางสู่ความยินดี คู่มือนี้ตรงกันข้ามกับคู่มือสำหรับวิทยากรกระบวนการสำหรับหนทางสู่ความยินดี วัตถุประสงค์หลักของคู่มือผู้นำนี้เน้นไปที่การเป็นสาวกแบบตัวต่อตัว (หรือกลุ่มย่อย) โดยใช้หนังสือหนทางสู่ความยินดี

ข้อมูลติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อคู่มือเหล่านี้ โปรดส่งข้อความไปยัง: thai@goodsoil.com

สามารถดูข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้า: GoodSoil.com/Resources

Join Our Mailing List

Get notices for new products, resources, and training events.

Set your country and language

We will add support for new countries and languages in the future.