خاک خوب چیست ؟

بشارت و شاگردسازی خاک خوب پیروان مسیح را تجهیز می کند تا داستان امید خدا در دنیایی که عقاید و فرهنگها در حال رقابتند به اشتراک بگذارند. ما منابع خدمتی را توسعه و نشر می دهیم که مبتنی بر الهیات کتاب مقدسی بشارت و شاگردسازی است. بشارت و شاگردسازی خاک خوب نامش را از مثل بذر و خاکها گرفته است. بذر پیام انجیل است. اما مسیح "خاک خوب" را چگونه تعریف کرد؟ متی، مرقس، لوقا سه واژه متفاوتی را که مسیح برای توضیح "خاک خوب" استفاده کرد ثبت کردند.

Tmoh Farsi Cover

چگونه می توانم کمک کنم تا یک غیر ایماندار انجیل را به وضوح درک کند؟

وقتی می خواهیم انجیل را به یک غیر ایماندار معرفی کنیم که چیز کمی در مورد کتاب مقدس ایمان مسیحی می داند و یا اصلاٌ نمی داند، این امکان وجود دارد که نوع نگرش او به دنیا باعث درک اشتباه از اصطلاحات یا مفاهیم بکار رفته شود. به منظور نفوذ به "جهان بینی پرهمهمه" در فرایند ارتباطی انجیل، مهم است که حقایق کتاب مقدسی را که برای درک انجیل ضروری است، توضیح دهیم. اما برای اینکه این حقایق روشن شود، همچنین لازم است آنها را در زمینه تاریخی داستان کلی رستگاری مرتب کنیم که در سراسر کتاب مقدس آشکار می شود.

داستان امید منبعی است که از لحاظ زمانی انعطاف پذیر (قابل انقباض و انبساط) است و می توان داستان بزرگ رستگاری کتاب مقدس را در چندین دقیقه، مثلاً پانزده دقیقه یا در طی بیست ساعت یا بیشتر بیان کرد. داستان امید برای جلسات بشارتی مطالعات کتاب مقدس، بصورت تک به تک یا در گروه های کوچک طراحی شده است، اما طوری است که در تعلیم نقشه رستگاری خدا برای ایمانداران نیز مفید است. و شامل مطالعه ی چهل رویداد از کتاب مقدس (بیست مورد از عهد عتیق و بیست مورد از عهد جدید) و نقشه های کتاب مقدس می باشد.

چگونه می توانم به یک نوایمان کمک کنم تا محکم به انجیل بچسبد؟

درست همانطوریکه بشارت یک فرایند ترکیبی الهی–انسانی است، شاگردسازی نیز به همین شکل است. ایمانداران واقعی بعنوان شاگردان عیسی مسیح در ایمان ثابت قدم خواهند بود چون خدا آنها را حفظ می کند. اما این نکته هم درست است که خدا انتخاب کرده تا از ما برای "شاگرد سازی" استفاده کند.

راه شادی یک مطالعه ی پیگیری پایه است که طراحی شده تا شخص نوایمان را از طریق ده درس مهم هدایت کند، که عبارتند از: نگاهی کلی به نقشه رستگاری خدا، پل زمانی به زندگی، امنیت و اطمینان، کتاب مقدس، دعا، روح القدس، تقدس شخصی، شاهد بودن، کلیسای محلی، و نقشه ی خدا برای زندگی ایماندار. هر کتابچه شامل یک سری از کارتهای آیات حفظی کتاب مقدس است و برنامه مطالعه ی یک فصل از کتاب مقدس در هر روز.

این یک کتابچه ی راهنمای رهبر برای مطالعه بنیادین کتاب مقدس است که برای استفاده به عنوان یک مطالعه شاگردسازی بشارتی پیگیر منظور شده است. قصد اولیه ی استفاده از آن برای جلسات شاگردی تک به تکی است. اما همچنین می تواند در زمینه های گروهای کوچک یا بعنوان کتابچه ی مطالعه برای کلاسهای نوایمانان استفاده شود که شامل ده درس و یک دسته از کارتهای آیات حفظی کتاب مقدس است که در ارتباط با دروس استفاده شود.

اطلاعات تماس

برای اطلاعات بیشتر یا سفارش این منابع، لطفاً پیامی بفرستید به: info@goodsoil.com

برای مشاهده منابع بیشتر از این صفحه دیدن کنید: GoodSoil.com/Resources.

Join Our Mailing List

Get notices for new products, resources, and training events.

Set your country and language

We will add support for new countries and languages in the future.